Dla Autorów

Wymagania redakcyjne

 1. Nadesłane materiały powinny posiadać formę artykułu, glosy do wyroków sądów kościelnych, recenzji lub sprawozdania.
 2. Materiały dostarczone do Redakcji do końca grudnia danego roku, zostaną opublikowane w jednym z numerów roku kolejnego.
 3. Materiały należy dostarczyć do Redakcji w jednym egzemplarzu wydruku komputerowego wraz z zapisem elektronicznym w postaci pliku komputerowego na CD, w formacie edytora Microsoft Word. Każdy artykuł, recenzja itp. powinny być zapisane na oddzielnym nośniku elektronicznym. Redakcja nie zwraca nadesłanych do niej materiałów i zastrzega sobie prawo wprowadzenia w nich zmian.
 4. Przyjmowane są teksty w znowelizowanym wydruku komputerowym A4 o parametrach: wszystkie marginesy 2,5 cm; czcionka Times New Roman 12;
  interlinia 1,5; tekst wyjustowany. Parametry tworzenia przypisów:czcionka Times New Roman 10;interlinia 1,15;tekst wyjustowany;przypisy powinny być umieszczone na dole strony w systemie przecinkowym;nazwiska autorów pisane kapitalikami, a tytuły cytowanych dzieł kursywą.
 5. Każdy artykuł powinien zawierać: wstęp, treść merytoryczną podzieloną na punkty, względnie podpunkty (ponumerowane wedle schematu: 1., 1.1., 1.1.1.) oraz zakończenie (wnioski, podsumowanie).
 6. Do artykułu należy dołączyć koniecznie streszczenie w języku angielskim, które należy umieścić na ostatniej stronie artykułu, podając jego tytuł w tymże języku. Na końcu należy zamieścić imię i nazwisko tłumacza w przypadku, gdy nie był nim autor. Streszczenie nie powinno przekraczać ok. 1500 znaków.
 7. Do artykułu należy dołączyć także bibliografię załącznikową, uwzględniającą podziałna źródłą i literaturę.
 8. Nazwa pliku publikacji (na CD) powinna zawierać nazwisko i imię autora (bez polskich znaków) oraz pierwsze słowo tytułu, np. Jan Kowalski, autor artykułu Kurator w postępowaniu cywilnym, powinien nazwać plik zawierający jego artykuł: kowalski_jan_kurator.
 9. Autor artykułu i glosy do wyroku sądu kościelnego umieszcza swoje imię i nazwisko w lewym górnym rogu pierwszej strony. Pod imieniem i nazwiskiem należy umieścić afiliację autora (przynależność do danego ośrodka naukowego). Księża i osoby zakonne poprzedzają imię odpowiednim skrótem, zaś osoby zakonne po nazwisku winny zamieścić skróconą nazwę swojego instytutu.
 10. Prezentacja recenzji powinna zawierać kolejno: autora recenzowanego dzieła, tytuł recenzowanego dzieła, wydawnictwo, miejsce wydania, datę wydania, ilość stron. Autor umieszcza swoje imię i nazwisko pod tekstem recenzji (zamieszczając odpowiednio skróty dotyczące kapłanów i osób zakonnych analogicznie jak w artykułach).
 11. W sprawozdaniach autor również winien zamieścić swoje imię i nazwisko pod napisanym tekstem (stosując odpowiednio skróty dotyczące kapłanów i osób zakonnych analogicznie jak w artykułach).
 12. Autor przesyłając materiały do publikacji proszony jest o dołączenie swojego adresu do korespondencji oraz numer telefonu i adresu mailowego.
 13. Redakcja przesyła do autorów tzw. „szczotkę” do pierwszej korekty , która może polegać jedynie na korekcie błędów drukarskich (komputerowych), nie zaś uzupełnianiu wcześniejszych wersji nadesłanego materiału. Tego typu uzupełnienia nie są uwzględniane. Nieodesłanie materiału po dokonanej korekcie w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z publikacji.
 14. Redakcja nie płaci autorom za opublikowane materiały. Autorom artykułów i glos zobowiązuje się przesłać 3 egzemplarze „Ius Matrimoniale”, w którym została zamieszczona publikacja autora.
 15. Autorzy artykułów proszeni są o dołączenie na oddzielnej karcie krótkiej noty biograficznej zawierającej następujące dane: imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy, ośrodek naukowy, z którym autor jest związany oraz specjalność, którą się zajmuje.
 16. Autorzy artykułów proszeni są o dołączenie na oddzielnej karcie pełnego wykazu bibliografii użytej w publikacji (bibliografia nie jest wliczana przez Redakcję do ilości znaków dopuszczanych dla artykułu).
 17. Autorzy proszeni są o zapoznanie się z zasadami „ghostwriting” i „guest authorship” oraz wypełnienie, podpisanie i przekazanie do Redakcji załączonego oświadczenia w tej kwestii.


Zasady cytowania - przykłądy
1. Dokumenty papieskie
Ioannes Paulus II, Adhortatio apostolica Familiaris consortio de familiae christianae muneribus in mundo huius temporis, 22 XI 1981, AAS 74 (1982), s. 82-191; tekst polski w: Adhortacje Apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996, s. 89-208.


2. Dokumenty soborowe i synodalne
Concilium Vaticanum II, Constitutio pastoralis Gaudium et spes de Ecclesia in mundo huius temporis, 7 XII 1965, AAS 58 (1966), s. 1025-1115; tekst polski w: Sobór Watykański II, Konstytucje – dekrety – deklaracje, Poznań 2002, s. 526-606.


3. Dokumenty dykasterii Kurii Rzymskiej
Congregatio pro Doctrina Fidei, Declaratio Dominus Iesus de Iesu Christi atque Ecclesiae unicitate et universalitate salvifica, 6 VIII 2000, AAS 90 (2000), s. 742-765.


4. Kolejne cytowania dokumentów
Congregatio pro Doctrina Fidei, Declaratio Dominus Iesus, dok. cyt., s. 745.


5. Książki
W. Góralski, Kanoniczne prawo małżeńskie, Warszawa 2000. [kolejne cytowanie: W. Góralski, Kanoniczne…, dz. cyt., s. 55].


6. Artykuły
Z. Grocholewski, Pewność moralna jako klucz do lektury norm procesowych, Ius Matrimoniale 3 (9) 1998, s. 9-43. [kolejne cytowanie: Z. Grocholewski, Pewność moralna…, art. cyt., s. 35].


7. Dzieła zbiorowe
U. Navarrete, La giurisdizione delle Chiese orientali non cattoliche sul matrimonio (c. 780 C.C.E.O.), w: Aa.Vv., Il matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Studi Giuridici XXXII, Città del Vaticano 1994, s. 105-125. [kolejne cytowanie tego samego artykułu: U. Navarrete, La giurisdizione delle Chiese orientali..., art. cyt., s. 115; cytowanie innego artykułu z tego samego dzieła: Prader J., La forma di celebrazione del matrimonio, w: Aa.Vv., Il matrimonio nel Codice..., dz. cyt., s. 285].


8. Komentarze
G. Erlebach, Komentarz do kan. 1671, w: J. Krukowski (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. V, Poznań 2007, s. 328 [kolejne cytowanie: G. Erlebach, Komentarz do kan. 1671, cyt., s. 329].


9. Wyroki Roty Rzymskiej
coram Monier, 26 V 2000, RRDec., vol. XCII,  s. 425-439.

 

Zapora „ghostwriting” i „guest authorship”

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship” redakcja czasopisma „Ius Matrimoniale” zwraca się z prośbą do autorów publikacji o wypełnienie, podpisanie i nadesłanie do Redakcji wraz z materiałami naukowymi zamieszczonego poniżej oświadczenia.
Wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Oświadczenie w wersji pdf

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach