Recenzenci

Zespół recenzentów

 1. ks. dr Juan Ignacio Bañares Parera (Universidad di Navarra - Pampeluna, Hiszpania)
 2. ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 3. ks. dr Grzegorz Erlebach (Rota Rzymska)
 4. ks. prof. dr Janusz Kowal (Pontificia Universita Gregoriana)
 5. ks. dr hab. Jan Krajczyński, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 6. ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 7. ks. dr hab. Piotr Majer (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II - Kraków)
 8. ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Olsztyn)
 9. ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Olsztyn)
 10. ks. prof. dr hab. Stanisław Paździor (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 11. ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II - Kraków)
 12. ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (Papieski Wydział Teologiczny - Wrocław)


Zasady recenzowania

 1. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch recenzentów zewnętrznych, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji
 2. W przypadku tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy
 3. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości; w przeciwnym razie recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, tzn. bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacji podległości zawodowej lub bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji
 4. Recenzja jest sporządzona na formularzu (wzór opublikowany na stronie internetowej oraz przekazywany recenzentom) i zawiera wniosek co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia
 5. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz w roku nazwiska recenzentów współpracujących z „Ius Matrimoniale” są podawane na stronie internetowej czasopisma
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach